Załącznik 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

 

 

Herb Gminy Piaseczno w jpg

Ordynacja Wyborcza

do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.

Rozdział 2

Gminna Komisja Wyborcza

§ 2

 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca Rada powołuje Gminną Komisję Wyborczą.
 2. Jeśli powołanie Gminnej Komisji Wyborczej przez Radę nie jest możliwe, zadanie to wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej Piaseczno.
 3. Gminna Komisja Wyborcza składa się z 3 lub 5 osób. W jej skład mogą wchodzić reprezentanci młodzieży i osoby dorosłe.
 4. Członkiem Gminnej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.
 5. Gminna Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 3

 1. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wybory we wrześniu, określając ich datę.
 2. O swej decyzji Gminna Komisja Wyborcza pisemnie powiadamia szkoły w terminie do 7 dni od podjęcia decyzji.

Rozdział 3

Okręgowe Komisje Wyborcze

 

§ 4

 1. Gmina Piaseczno dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
 2. Za szkoły ponadgimnazjalne przyjmuje się: licea ogólnokształcące, technika zawodowe, szkoły zawodowe oraz licea profilowane, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Jeśli szkoły stanowią zespoły szkół – uznaje się je za jeden okręg wyborczy.
 3. Wykaz szkół będących okręgami wyborczymi określa załącznik nr 1 do Ordynacji.

§ 5

 1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.
 2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 lub 5 osób w zależności od potrzeb Okręgu Wyborczego.
 3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.
 4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej zatwierdza Gminna Komisja Wyborcza na wniosek Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.
 5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 przedstawia proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem osoby proponowanej na funkcję Przewodniczącego.
 6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania szkoły o wyborach.

Rozdział 4

Kandydaci na Radnych

§ 6

 1. Dla szkół gimnazjalnych ustala się liczbę wybieranych Radnych uzależnioną  od liczby uczniów danej szkoły:

a)    do 250 uczniów                  – wybierany jest 1 Radny,

b)    od 251 do 500 uczniów       – wybieranych jest 2 Radnych,

c)    od 501 uczniów                  – wybieranych jest 3 Radnych.

1a. Dla szkół ponadgimnazjalnych ustala się liczbę wybieranych Radnych uzależnioną  od liczby uczniów danej szkoły:

d)    do 200 uczniów                  – wybierany jest 1 Radny,

e)    od 201 do 400 uczniów       – wybieranych jest 2 Radnych,

f)    od 401 uczniów                  – wybieranych jest 3 Radnych.

 1. Dla okręgu wyborczego nr 8 stosuje się parytet ustalony jak dla szkół ponadgimanzjalnych
 2. Wykaz okręgów wyborczych określa załącznik nr 1 do Ordynacji.
 3. Liczba Radnych wybieranych zgodnie z przyjętym parytetem § 6 ust. 1, 1a i 1b będzie każdorazowo aktualizowana we wrześniu przed przeprowadzeniem wyborów na podstawie informacji uzyskanych od szkół wymienionych w załączniku nr 1 do Ordynacji.

 

§ 7

Kandydatem na Radnego, zwanym dalej kandydatem, może być osoba, która uczęszcza do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w gminie Piaseczno z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 8

 1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata co najmniej 10  podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę.
 2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, datę urodzenia, numer legitymacji szkolnej, numer telefonu, adres e-mail i własnoręczny podpis kandydata oraz osób popierających jego kandydaturę.
 3. Listę, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie określonym przez kalendarz przyjęty przez Gminną Komisję Wyborczą.
 4. Okręgowa Komisja Wyborcza określa godzinę, do której kandydaci są zobowiązani przekazać listę, o której mowa w ust. 1, o czym informuje uczniów danej szkoły.
 5. Wzór listy osób popierających kandydata stanowi załącznik nr 2 do Ordynacji.

§ 9

 1. Listy o których mowa w § 8 ust. 4 Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Gminnej Komisji Wyborczej w terminie określonym przez kalendarz przyjęty przez Gminną Komisję Wyborczą.
 2. Na podstawie przekazanych list Gminna  Komisja Wyborcza w terminie do 8 dni od daty ich wpłynięcia ustala listy kandydatów w Okręgach Wyborczych.
 3. Listę kandydatów Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
  w drodze obwieszczenia w terminie określonym w ust. 2.

§ 10

 1. Jeżeli w danym okręgu wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w tym Okręgu Wyborczym nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Gminna Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

§ 11

 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Gminną Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów.
 2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione.

Rozdział 5

Wybory do Rady

§ 12

Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 13

 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej okręg wyborczy.
 2. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej.
 3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.
 4. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów.

§ 14

 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.
 2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów.
 3. W lokalu wyborczym znajdują się: Obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym okręgu wyborczym, Instrukcja do głosowania, Ordynacja Wyborcza, lista osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu
  w warunkach tajności wyboru.
 4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania powinna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły.
 5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym okręgu wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego.

§ 15

 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą karty do głosowania.
 2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i numer okręgu wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję głosowania.
 3. Za opracowanie wzoru i przygotowanie Kart do głosowania odpowiada Gminna Komisja Wyborcza.
 4. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.
 5. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do głosowania.
 6. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
 7. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie.

§ 16

 1. Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu znak „X”, przy nazwisku kandydata, którego popiera.
 2. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 1 za głosy nieważne uznaje się karty do głosowania, na których liczba znaków „X” postawionych w polach przy nazwiskach kandydatów przekracza liczbę mandatów pozostających do obsadzenia w danym okręgu wyborczym oraz karty do głosowania, na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak „X”.

§ 17

 1. Mandat radnego otrzymują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w danych okręgu wyborczym.
 2. Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie w danym okręgu mandatów w sposób określony
  w ust. 1 ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, o obsadzeniu mandatów zadecyduje druga tura głosowania. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Gminną Komisją Wyborczą
  w ustalonym terminie, informując o tym fakcie wyborców z danego Okręgu Wyborczego w drodze obwieszczenia. W drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, uprawniającą ich do uzyskania mandatu Radnego.
 3. Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z powodu braku kandydatów w danym okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje nie obsadzony.

§ 18

 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników.
 2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:

–     liczbę osób uprawnionych do głosowania,

–     liczbę wydanych kart do głosowania,

–     liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny,

–     liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

–     liczbę głosów nieważnych,

–     nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych.

 1. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej.
 2. Kopię protokołu, o której mowa w ust. 3, Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w pobliżu lokalu wyborczego.
 3. Protokół z wynikami głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje po głosowaniu Gminnej Komisji Wyborczej. Nie wykorzystane karty do głosowania oraz listy z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza zabezpiecza w swojej siedzibie do czasu zatwierdzenia wyników przez Gminną Komisji Wyborczą.

§ 19

 1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia głosowania.
 2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: dokładny opis zdarzenia, ewentualne miejsce w którym doszło do zdarzenia, listę ewentualnych świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny podpis osoby zgłaszającej protest.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w przebiegu wyborów,
  w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w wyborach bądź na wynik głosowania, Gminna Komisja Wyborcza, w zależności od skali naruszeń, decyduje o unieważnieniu wyborów w danym Okręgu Wyborczym lub we wszystkich Okręgach Wyborczych.

§ 20

 1. W przypadku gdy Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w Ordynacji liczbę radnych, Rada może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych
  w Ordynacji.
 2. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało nie więcej niż 9 miesięcy.

§ 21

 1. Gminna Komisja Wyborcza w terminie do 14 dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych wydaje decyzję zatwierdzającą wyniki wyborów.
 2. Decyzja Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Rady.
 2. Gminna Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z dniem I sesji nowej Rady.
 3. I sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady ustępującej kadencji w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie wyników wyborów do Rady i prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady.
 4. W przypadku gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i prowadzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie.

§ 23

 1. Zmiany Ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania.
 2. O dokonanie zmian w Ordynacji Wyborczej może wnioskować Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno do Rady Miejskiej Piaseczno.

 

Załącznik nr 1

do Ordynacji Wyborczej

Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno

 

 

Wykaz okręgów wyborczych
w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy

 

 

Numer Okręgu Wyborczego

Szkoła

1

Gimnazjum w Zalesiu Górnym,

ul. Białej Brzozy 3

2 Gimnazjum w Chylicach,ul. Dworska 2
3 Gimnazjum w Jazgarzewie,ul. Szkolna 10
4 Gimnazjum w Józefosławiu,ul. Kameralna 11
5 Gimnazjum nr 4 w Piasecznie,ul. Główna 50
6 Zespół Szkół RCKU im. Plater-Zyberkówny, ul. Chyliczkowska 20
7 Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie,ul. Szpitalna 10
8 Prywatne Gimnazjum nr 2 iPrywatne Liceum nr 1 w Piasecznie, ul. Zielona 14
9 Zespół Szkół nr 2 im. E. Plater,Al. Brzóz 26
10 Gimnazjum w Złotokłosie,ul. Traugutta 10
11 Gimnazjum nr 2 w Piasecznie,Al. Kalin 30
12 Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17
13 Gimnazjum nr 1 w Piasecznie,ul. Sikorskiego 20